Doma Services Antoni Wnękowicz
Sękocin Stary
ul. Graniczna nr 47
05-090 Raszyn

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy określa warunki i zasady świadczenia przez Firmę Doma Services Antoni Wnękowicz, Sękocin Stary, ul. Graniczna nr 47, 05-090 Raszyn – zwaną w dalszych częściach Regulaminu DOMA SERVICES – usług dopuszczonych dla operatorów pocztowych w zakresie działalności pocztowej nie wymagającej zezwolenia wg art.6 ust.2 Prawa pocztowego. Regulamin ma także zastosowanie przy przewozach świadczonych przez Doma Services regulowanych przez Prawo przewozowe. Podpisanie listu przewozowego /dowodu nadania/ – zwanego dalej listem przewozowym – przez Nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz ustalonych cen. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu stają się wiążące dla obu Stron chyba, że stosowna umowa miedzy Stronami stanowi inaczej.

§ 2

1) Zakres działalności DOMA SERVICES obejmuje obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej.
2) DOMA SERVICES świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających zdolności do czynności prawnej.

Określenia – definicje

§ 3

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia /definicje/ oznaczają:

1) Usługa pocztowa – usługa dokonana w obrocie krajowym polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu przesyłek w zakresie działalności pocztowej nie wymagającej zezwolenia zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe /Dz.U.z 2003 r nr 130 poz.1188 ze zm./
2) Przewóz przesyłek – świadczone przez DOMA SERVICES usługi nie mające charakteru powszechnego i nie stanowiące usługi pocztowej, polegające na zarobkowym przewozie i doręczaniu przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie na podstawie umowy cywilno-prawnej zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe,
3) Przesyłka, paczka, pakunek, pojemnik, worek / lub terminy te wymienione w liczbie mnogiej/ – rzeczy przyjmowane, przewożone i doręczane adresatowi w ramach jednego listu przewozowego,
4) List przewozowy – dokument stanowiący dowód zawarcia umowy o usługę pocztową lub umowy przewozu i spedycji,
5) Nadawcę – podmiot wysyłający przesyłkę do Odbiorcy,
6) Odbiorcę – podmiot/ osoba prawny, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wymieniona przez nadawcę jako odbiorca przesyłki,
7) Zleceniodawcę – podmiot, który zleca Doma Services wykonanie usługi przewozowej lub pocztowej; zleceniodawcą może być: nadawca, odbiorca lub osoba trzecia posiadająca stosowne pełnomocnictwo nadawcy lub odbiorcy.
8) Zleceniobiorcę – firma, której Doma Services zleca doręczenie przesyłki w kraju.

§ 4

1) Z przewozu wyłączone są rzeczy:
a) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,
b) które z powodu swych rozmiarów, masy, lub innych właściwości, albo ze względu na urządzenia techniczne znajdujące się na wyposażeniu Doma Services nie nadają się do przewozu,
c) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, a w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące ,broń i amunicja,
2) Ponadto Doma Services nie przyjmuje do przewozu przesyłek:
a) zawierające narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych
w celach naukowych, lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
b) zawierające żywe rośliny i zwierzęta,
c) zawierające zwłoki, prochy i szczątki zwłok ludzkich,
d) mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości przesyłki napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
e) zawierające dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
3) W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej Doma Services z tytułu wykonania usługi.
4) Zapłata kary o której mowa w ust.3 nie pozbawia Doma Services prawa do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary.
5) Doma Services może odmówić –poza przypadkami określonymi w ust. 1 i 2 – wykonania usługi także bez podania przyczyny w przypadku:
a) czasoprzestrzennej niemożności wykonania usługi,
b) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
c) zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, iż deklaracja zawartości lub wagi przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym.

Podstawowe warunki wykonywania usługi

§ 5

1) Przesyłka, otrzymana z zagranicy przez Doma Services, po dopuszczeniu jej przez właściwe organa celne do obrotu w kraju, jest przekazywana do doręczenia innym firmom /Zleceniobiorcom/.
2) Doma Services wydaje przesyłki do doręczenia w przewidywanym terminie do 8 dni roboczych lub innym terminie, o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia przesyłki; termin doręczenia może być krótszy niż wyżej gwarantowany, o ile Doma Services wyrazi na to zgodę.
3) Zasadą jest doręczenie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych /siedziby/. W przypadku gdy odbiorca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, przesyłkę za pokwitowaniem pozostawia się w sekretariacie, lub komórce organizacyjnej spełniającej rolę sekretariatu osoby lub organizacji.
4) W przypadku gdy, Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu zwrotnego ponosi Nadawca.
5) W przypadku nieobecności Odbiorcy osoba doręczająca przesyłkę pozostawia awizo, ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście /lub przez pełnomocnika /odebrać przesyłkę lub zamówić jej kolejna dostawę do swej siedziby.

§ 6

1) Nadawca jest obowiązany oddać Doma Services przesyłki w stanie umożliwiającym ich prawidłowy przewóz i wydanie Odbiorcy bez uszkodzenia i ubytku.
2) Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania szczególnego, Nadawca obowiązany jest wydać Doma Services w opakowaniu zabezpieczającym zawartość
i umożliwiającym bezpieczny przewóz.
3) Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.

§ 7

1) Przyjęcie przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie specyfikacji i listu przewozowego. Kopie listu przewozowego otrzymuje Nadawca, pozostałe / kopie i oryginał / listu przewozowego towarzyszą przesyłce i na co najmniej jednej z nich pobierane jest potwierdzenie odbioru
w formie: imię i nazwisko oraz podpis Odbiorcy oraz data doręczenia przesyłki. Doma Services na potwierdzenie wykonania usługi posiada oryginały listów przewozowych innych przewoźników lub specyfikację odbiorców z informacją o wykonaniu przewozu.
2) Nadawca gwarantuje, że zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w liście przewozowym.
3) Od momentu przejęcia przesyłki do chwili jej doręczenia Doma Services może sprawdzić czy zadeklarowana zawartość lub waga odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu przesyłek towarowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
4) Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym, albo dołączonym do niego protokole.

§ 8

Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź na jej opakowaniu podany na liście przewozowym dokładny adres Odbiorcy; adres musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń i zawierać aktualny kod pocztowy zgodny z systemem stosowanym przez Pocztę Polską. Wskazane byłoby podanie przez Nadawcę numeru telefonu za pośrednictwem, którego można skontaktować się z Odbiorcą.

§ 9

Przyjęcie przez Doma Services przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, że je opakowanie i zawartość odpowiadały warunkom zawartym w niniejszym Regulaminie.

§ 10

1) W przypadku uszkodzenia lub ubytku w przesyłce lub opóźnienia przesyłki terminowej przedstawiciel Zleceniobiorcy obowiązany jest sporządzić protokół szkodowy w obecności Odbiorcy /lub jego pełnomocnika/. Protokół sporządzony w trzech egzemplarzach winien zawierać w szczególności : miejsce, datę i godzinę jego sporządzenia, wskazywać uczestników sporządzanego protokołu, zawierać opis opakowania i uszkodzenia przesyłki, przyczynę opóźnienia doręczenia i oraz podpisy uczestników sporządzanego protokołu.
2) Przedstawiciel Zleceniobiorcy 1 egzemplarz protokołu pozostawia Odbiorcy, drugi zachowuje dla siebie, trzeci przekazuje do Doma Services. Protokół, o który mowa w ust.1, stanowi podstawę do rozpatrzenia reklamacji Odbiorcy i ewentualnej wypłaty odszkodowania zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust.5 niniejszego Regulaminu.
3) Odbiorca ma prawo do żądania komisyjnego odbioru przesyłki z udziałem przedstawiciela Zleceniobiorcy . W takim przypadku sporządza się protokół według zasad i trybu określonych w ust.1 i 2. W przypadku przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Doma Services.

§ 11

Opłata za przesyłki według ustalonych cen odbywa się na podstawie faktury VAT. Terminy i formy płatności uzgadniane są z Nadawcą zbiorczych przesyłek.

§ 12

Nadawca obowiązany jest podać w liście przewozowym rzeczywistą wartość i opis zawartości przesyłki pod rygorem utraty roszczeń w stosunku do Doma Services.

§ 13

Do czasu wydania przesyłki Odbiorcy, przysługuje Doma Services prawo zastawu na tej przesyłce celem zabezpieczenia należności Doma Services, w szczególności przysługującej należności za dokonane czynności, należności z tytułu poniesionych kosztów, opłat i innych wydatków celowych poniesionych
w związku z wykonywaniem usługi związanej z daną przesyłką, jak również innych należności wynikających z pozostałych usług świadczonych przez Doma Services na rzecz Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy.

Zasady odpowiedzialności i postępowanie reklamacyjne

§ 14

1) Doma Services ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek, uszkodzenie, lub opóźnienie w dostawie przesyłki terminowej powstałe od przyjęcia jej przez Doma Services, aż do jej wydania Odbiorcy w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
2) Doma Services nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w ust.1, jeżeli utrata przesyłki, ubytek, szkoda w przesyłce, lub opóźnienie w jej doręczeniu powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy, lub Odbiorcy wynikających z nie zachowania przepisów niniejszego Regulaminu, albo z powodów zaistnienia siły wyższej.
3) Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie może przekraczać kwot określonych w liście przewozowym przez Nadawcę /stronę zagraniczną/ przyjmującą przesyłki do przewozu, lub kwoty określonej w liście przewozowym przez Nadawcę.
4) Odszkodowanie, za opóźnienie przesyłki terminowej nie może być wyższe niż równowartość kwoty pobranej tytułem opłaty za przewóz powiększonej o 50 %.
5) W przypadku przesyłek doręczanych za pobraniem, do chwili wydania przesyłki Nadawcy, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wyłączenie za przesyłkę na zasadach opisanych
w niniejszym Regulaminie, natomiast odpowiedzialność Zleceniobiorcy za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Zleceniobiorcę faktu ich pobrania
i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty.

§ 15

1) Wszelkie reklamacje z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania usługi przyjmuje Doma Services.
2) Podmiotami legitymowanymi do zgłoszenia reklamacji /zwanymi dalej Reklamującymi/są:
a) Nadawca,
b) Odbiorca w przypadku, gdy Nadawca zrzeknie się pisemnie na jego rzecz prawa do dochodzenia roszczeń,
3) Wszelkie reklamacje winny być zgłoszone na piśmie, w nieprzekraczalnym terminie 9 miesięcy od nadania przesyłki.
4) Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe, lub niekompletne /nie spełniające warunków o których mowa w Regulaminie/, reklamacje uzupełnione po terminie, lub reklamacje wniesione przez osoby nieuprawnione traktuje się jako nie wniesione.
5) Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) nazwę i siedzibę, adres przewoźnika /Doma Services/,
b) nazwę i adres Reklamującego,
c) tytuł prawny lub faktyczny reklamacji wraz z uzasadnieniem,
d) oryginał odpowiedniego protokołu /-ów/, o którym mowa w niniejszym Regulaminie,
e) nazwę Banku i numer konta bankowego, albo adres na który w przypadku uznania reklamacji należy przekazać należność,
f) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia, w szczególności oryginał faktury obejmującej towar nadany do przewozu,
g) potwierdzenie nadania przesyłki /list przewozowy –oryginał/,
h) kwotę roszczeń,
i) podpis Reklamującego
6) Termin wniesienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 45 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionych dokumentów reklamacyjnych. W przypadku jakichkolwiek uchybień proceduralnych zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji, Doma Services poinformuje o tym fakcie Nadawcę na piśmie żądając uzupełnienia lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych. Uzupełnienie wszelkich dokumentów musi nastąpić w czasie umożliwiającym zachowanie 30 dniowego terminu zgłoszenia prawidłowo wypełnionej reklamacji.
7) Po rozpoznaniu reklamacji Doma Services powiadamia Reklamującego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu, lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:
a) uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji,
b) ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania należności.
8) Dopuszcza się dołączenia zamiast oryginałów dokumentów – załączenie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.

§ 16

Przesyłkę ,która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu uważa się za utraconą

§ 17

Do usług pocztowych mają zastosowanie postanowienia niniejszego regulaminu z uwzględnieniem następujących postanowień:
1) Doma Services w ramach usług pocztowych od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczenie przesyłki może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia Doma Services, może dokonać komisyjnego otwarcia przesyłki w celu wyjaśnienia wątpliwości, lub może zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt. Doma Services w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka, stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadamia niezwłocznie stosowne służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili jej oględzin przez powyższe służby.
2) Doma Services przysługuje prawo zastawu na przesyłce, o której mowa w pkt 1/, w celu zabezpieczenia należności Doma Services z tytułu umowy oraz uzasadnionych dodatkowych kosztów zbadania przesyłki oraz pozostałych przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy.
3) Doma Services odmawia zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych albo może odstąpić od ich wykonania jeżeli :
a) nie są spełnione wymagania dotyczące świadczenia usług pocztowych ustalone
w ustawie / Prawo pocztowe / lub w Regulaminie,
b) zawartość lub opakowanie przesyłki naraża osoby trzecie lub Zleceniobiorcę na szkodę,
c) na opakowaniu przesyłki lub w jej widocznej części znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo,
d) usługa pocztowa miałaby być wykonana w całości lub w części na obszarze nie objętym zezwoleniem lub zgłoszeniem,
e) przyjmowanie, lub przemieszczanie przesyłki jest zabronione na podstawie ustawy lub regulaminu.
4) Doma Services może ponadto :
a) odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka nie spełnia określonych przez Doma Services warunków wymaganych do zawarcia umowy,
b) odstąpić od wykonywania usługi pocztowej po zawarciu umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka nie spełnia warunków określonych w umowie.
5) W przypadku odmowy zawarcia umowy lub jednostronnego odstąpienia przez Doma Services od umowy o świadczenie usługi pocztowej z w/w przyczyn, przyjętą przesyłkę zwraca się Nadawcy na jego koszt. Zwrotowi podlega także pobrana opłata za wykonanie usługi.

§ 18

1) Dochodzenie ewentualnych roszczeń, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, w pierwszym rzędzie winno być realizowane w postępowaniu mediacyjnym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, lub przed Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
2) W przypadku niemożności wydania orzeczenia mediacyjnego lub wydania wyroku przez Sąd polubowny, sprawa może być skierowana do sadu powszechnego.

§ 19

1) Regulamin niniejszy znajduje się w siedzibie Doma Services i jest ogólnie dostępny.
2) Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2007 r.